1474 MİLLİ EĞİTİM IPA PROJELERİ KONFERANSI

27.06.2014 17:12:03

06.06.2014 günü, İlimiz Kırklareli M.E.M. yürütmekte olduğu, AB , İPA projesi kapsamında “Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Odaklı Sınır Ötesi Öğrenme ve Eğitim Stratejileri” konulu Projesinin Türkiye ayağının Konferansı yapıldı.

Konferansa, Lider proje ortağı,  Bulgaristan Burgas “Kladara” derneğinin proje ekibi koordinatörü   Plamen Mavrov ve ekibi, İlimiz Milli Eğitim Müdür Yardımcısı s-n Fikret Merter, Şube Müdürleri Ayşe Kevser Tanılır, Sadi Gökkaya  ve proje ekibi görevlileri Dinçer Başaran, Erdal Gönül ve Niyazi Rodoplu katıldılar.  Bu organizasyona ilçe şube müdür ve yardımcılarının aktif katılımları ile yararlı bir organizasyon icra edildi.

Organizasyonun esas konusu Kırklareli, insan kaynakları araştırılması ve anket sonuçları neticelerini paylaşmak oldu.

“Mesleki Eğitim ve İnsan Kaynakları” konulu  anket sonuçları ile ilgili ilk sunumu Burgas “Kladara” derneği adına Ana Kınçeva sundu. Kınçevanın sunumunda,  Bulgaristan Eğitim sistemi ve Üniversitelerin çalışma mekanizmalarını, Üniversite kurumlarının idari ve yönetim faaliyetlerine,  öğrencilerin katılımı ve rolü, gibi konulara aydınlık getirdi. Diğer taraftan, Belediyelere düşen alt yapı  ve mali destek mekanizmalarının Üniversitelerin çalışmalarındaki değerli rolünün önemini belirtti. Çağdaş yaşamın bir parçası olan uluslar arası işbirlikleri, ortaklıklar bilhassa iPA projeleri kapsamında iki komşu bölgelerin karşılıklı işbirliğinin önemine dikkat çekti.  Bulgaristan ve Türkiye  Sınır Ötesi İş Birliğinin önemi ile bu bölgelerin imkanları dahilinde lise ve mesleki eğitimle üniversite eğitimi için değerler olan gençlerin eğitiminden paylarının alabilmesinin önemini belirtti. Fakat komşu illeri kapsayan, uzun süreli bir planlama olmadığından, kalıcı perspektifler üretilememektedir. İşte AB İPA projelerinin esas amacı budur. Halbuki  Burgas ve Kırklareli bölgeleri asırlardan beri oluşan zengin tarihi kültürel mirasa sahiptirler. Bu kaynaklar bölgelerde başarılı ticaret ve sağlıklı  yaşam tarzı oluşması için kaynak teşkil etmektedir. Her iki bölgede de Üniversitelerin bulunması bir artı olmakla, yeterli olmayan birçok unsur da barındırmaktadır. Mesela, yerel  imkanlarıdeğerlendirebilecek, inandırıcı stratejilerin olmaması, yatırımcıların celp edilememesi sorunu vardır.

İmkanlar:  Bulgaristan ve Türkiye devletlerinin ortak sınırı olması, mevcut ortak eğitim fırsatlarını kullanarak,Bölgesel  iktisadi ve sosyal yaşam için, ülkeleri ihtiyaçlarına göre kadrolar eğitim programları düzenleyerek, bölge üniversite yönetimleri ortaklık kurabilirler.  Böylece, bu gün gençler arasında ki mevcut kuşkuculuk ve motivasyon yetersizliği giderilebilir. Ortak üniversite çalışmaları için Bulgaristan Kanunlarına  göre,  yabancıların  Bulgaristan  içerisinde müstakil eğitim amaçlı üniversite açma hakları olmadığını ancak, Bulgaristan Milli Eğitim ve Uluslar arası kabul gören kanunlara  uygun olarak, Bulgar Üniversiteleri ile, ortak planlama ve eğitim faaliyetleri yapma imkanları bulunduğunu  belirtti. Dış ülkelerden gelen üniversite adaylarının  lise  diplomaları aday oldukları branşa uygun olduklarında, eğitim için hak kazanırlar. Burgas İlinde,  faaliyet gösteren iki üniversite vardır. Bunlar, “Asen Zlatarov” Devlet Üniversitesi, diğeri ise “Burgas Serbest Üniversite (FRİ), özel üniversitedir. FRİ üniversite1998 yılında Unesko ile   imzalanan anlaşmaya göre,  Unesko insan Hakları Kürsüsü  faaliyette bulunmaktadır. Ayni zamanda, Uluslar arası Avrupa Üniversiteleri  Birliğine üye kabul edilmiştir. Bünyesinde, dört bilim dalında eğitim verilmektedir: Hukuk bilimleri merkezi, İdari ve mali bilimler bölümü, Sosyal  Bilimler Kürsüsü ve Bilgisayar- Elektronik Mühendisliği  gibi alanlarda eğitim verilmektedir.

“ Profesor Doktor Asen Zlatarov” Üniversitesi  Bünyesinde : Teknik Bilimler Fakültesi, Tabiyat ve Çevre Bilimleri fakültesi ve Sosyal Bilimler fakültesi vardır. Ayrıca Bünyesinde teknik bilimler koleji, Tıp bilimler koleji ve Turizm koleje eğitim vermektedir. Üniversitede 320 eğitim görevlisi çalışmaktadır. Bunların 127 uluslar arası üniversitelerde tanınmış eğitimcilerdir. Bundan dolayı Üniversitenin İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Romanya,  Türkiye, ispanya, İtalya, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Slovenya, Slovakya,  ve diğer ülkeler ile bilim alanda ortak çalışmalar  yapmaktadır.     

        2011 yılının sonuna kadar Bulgaristan’da 4703 doktora eğitimi görmüş gençler ve bunlardan 201 yabancı uyruklulardır. En fazla ilgi gösteren ülkeler: Yunanistan, Makedonya ve üçüncü yerde Türkiye Cumhuriyeti öğrencileridir. Bunların, 53% bayan öğrencilerdir. Fakat son zamanlarda Bulgaristan’da gençlerin üniversitelere değil mesleki eğitime dönüş görünmektedir. Bilhassa ailelerin kendi imkanları doğrultusunda ve bölgenin turizm potansiyelinden yararlanmak amacına uygun olarak gıda, tur operatörlüğü,  hotel işletmeciliği, pazarlama ve lokantacılık gibi işlere ilgi artmıştır. Bunun diğer sebebi  ise, sanayi sektörü faaliyetlerinin düşük olmasıdır. Bulgaristan eğitim sisteminin tanıtımından sonra Kırklareli il Milli Eğitim şube Müdürü Ayşe Kevser Tanılır, Kırklareli İnsan kaynakları araştırması ile elde edilen sonuçlar hakkındaki bilgileri hazırlanmış olan sunum ile dinleyicilere sundu.

Öncelikle araştırmaların amacını belirterek, Kırklareli’nde kamu ve özel işverenlerin çalıştırdığı personelin niteliği, işe alma işte yükselme, işten çıkarma gibi uygulamaların tespiti üzerine anket uygulaması yapılmıştır. Tarafsız anket şirketi 54 soruluk anketi şöyle bölümlemiştir: 10 adet demografik soru, 13 genel soru, 10 İş Kur uzmanlarına, 10 iş verene, 11 çalışan işçiye yöneltilmiştir.

Anket uygulama yeri olarak: Kırklareli Merkezi- 27 anket, Lüleburgaz  ilçesi- 15 anket  ve anket uygulama kişi sayısı toplam 42 kişidir. Anket uygulanan işletme ölçeği, özel sektörden mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden seçme yapılmıştır. (10 özel işletme ve 12 kamu kurumunda yapılmıştır).

Yapılan anketlerde uygulama : yüz- yüze- 40 anket, soruları vererek geri alma metodu ile 2 anket. Anketler ile bilgi alma işleri bitince SPSS’e ham veriler girilerek, tablo ve grafikler oluşturulmuştur.  

ANKETTEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR (İŞGÜCÜNÜN NİTELİĞİ):

1) MTE kurumlarının fiziki alt yapı eksiklikleri

2) Okul-işletme işbirliğinin yeterli olmaması

3) Pratik eğitim eksikliği

4) Müfredatların  iş piyasasını yeterince takip edememesi

5) Öğrenci ve ailelerin MTE kurumlarını tercih etmemesi

6) MTE kurumlarına gelen öğrenci kalitesinin düşüklüğü

 - Toplumda MTE kurumlarının sosyal prestijinin düşük olması

- Öğrenci ve ailelerin MTE kurumlarını tercih etmemesi

- MTE kurumlarına gelen öğrenci kalitesinin düşüklüğü

 - Mezunların genel becerilerindeki  (ekip çalışması, iletişim, yaratıcılık,  güven-sadakat, vb.) eksiklikler

 - Mezunların iş yaşamı ve işe başvurma (mülakat teknikleri, CV hazırlama vb.) ile ilgili bilgi ve beceri eksiklikleri

 -Mesleki bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri eksikliği

ANKETTEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR (İŞE ALMA, İŞTE YÜKSELTME VE İŞTEN ÇIKARMA SÜREÇLERİ)

1) İşe genellikle ilan ya da doğrudan başvuruları değerlendirerek alma yaygın (kamu-özel işletme farkı)

2) KOBİ’lerde referans önemli

3) Başvuru yapanlarla mülakatlar yapılıyor

Özel sektörde işyerine personel alınırken;

- Çalışma ve öğrenme merakı, ekip çalışmasına uygunluk, yaratıcılık, güven ve sadakat gibi özellikler ile

- Mesleki yeterliliğini kanıtlayan eğitim ve belgeler(diploma, belge, sertifika) ön plana çıkıyor.

Kamu kurumlarında personel alınırken;

- Yasalarla belirlenmiş kurallar çerçevesinde sınavla ve mülakatla personel alımı

- Eğitim, diploma/belge, yaş, cinsiyet vb. etkenler var

-İşte yükselme/çalışanın teşviki;

-          Genellikle kurum içinden yükselme söz konusu

-          Kişinin işyerinde gösterdiği  iş performansı temel ölçüt

-          Kamuda buna ilişkin de kurallar var

-          Prim, ikramiye, sosyal yardım vb. yöntemlerle çalışanlar teşvi

 -Unvan düşürülmesi/işten çıkarma;

-          Mesleğe dönük bilgi ve beceri eksikliği

-          İş performansının düşük olması

-          Güvensizlik ve sadakat eksikliği

ANKETTEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR (İŞYERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM)

1)      Anket yapılan grupların tümü işbaşı/hizmet içi eğitimi gerekli görüyor

2)      Özel işletmelerin büyük bir bölümü bu eğitimleri vermiyor

3)      Verilen eğitimler genellikle mevzuatın zorunlu tuttuğu eğitimler (iş sağlığı ve güvenliği, hijyen vb.)

ANKETTEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR (MTE SİSTEMİ)

1)      Anket yapılan grupların tümü MTE kurumlarını kısmen yeterli görüyor

2)      MTE sisteminin  değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor

3)      Bu tür bir çalışmanın tüm tarafların işbirliğinde yapılması gerektiğine inanıyor

ANKETTEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR (KIRKLARELİ’NDE GELECEĞİN SEKTÖRLERİ VE MESLEKLERİ)

1)      Gelecek 10 yılda öne çıkan sektörler imalat sanayi (gıda, tekstil, madeni eşya), inşaat ve hizmet olarak sıralanmıştır.

2)      Gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulan meslekler ise mühendislik, işletme ve yöneticilik ile değişik sektörlerde ara elemanlar olarak belirtilmiştir.

ODAK GRUP TOPLANTILARI VE SONUÇLARI ve ODAK GRUP TOPLANTILARININ AMACI:

1) Anket raporunun tartışmaya açılması

2) MTE kurumlarında kullanılan eğitim müfredatları ile materyallerinin iş piyasasına uyumu, MTE kurumlarında verilen eğitimin iş piyasasına yansımaları

YAPILAN ODAK GRUP TOPLANTILARI:

1) 13.05.2014  tarihinde MTE kurumları öğrencileri ile

2) 14.05.2014 tarihinde MTE kurumları idarecileri ile

3) 15.05.2014 tarihinde işletme ve iş yaşamını temsil eden STK’ların temsilcileri ile

4) 16.05.2014 tarihinde MTE kurumları öğretmenleri ile

ODAK GRUP TOPLANTILARI SONUÇLARI:

       1) MTE kurumlarının sosyal prestiji yükseltilmeli;

- Kurumlara girişin zorlaştırılması,

- Akademik başarısı daha yüksek öğrencilerin kurumlara alınması,

- Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi,

- Mezunların çalışma şart ve koşullarının iyileştirilmesi,

2) Mesleki bilgilendirme ve kariyer rehberliği hizmetleri arttırılmalı

- İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde MBRD hizmetlerinin yaygınlaştırılması

- İŞKUR’un bu konudaki hizmetlerinin yaygınlaştırılması

- İhtiyaç duyulan  sayıda PDR  uzmanı yetiştirilmesi

- MBRD hizmetlerinin ailelere de ulaştırılması

3) Okul-işletme işbirliği güçlendirilmeli

- İşletmelerin  konu hakkındaki farkındalık düzeylerinin arttırılması

- Okulların işletmelere olan yaklaşımlarının geliştirilmesi

- MTE kurumlarına destek veren işletmelerin  teşvik edilmesi

- İşletmeleri temsil eden STK’lar ile işbirliğinin geliştirilmesi

4) Devlet MTE’yi daha fazla desteklemeli

- MTE’yi destekleyen kanun hükümlerinin uygulanması konusunda takipçi olmalı

- Mesleki belge ler gerçekten mesleki yeterliliği göstermeli ve alınan belgenin bir önemi olmalı

- Mesleki yeterliliği ve belgesi olmayan ya da bu bu niteliklere sahip birini yanında çalıştırmayanlar kişiler işyeri açamamalı

5) Müfredatlar /eğitim materyalleri iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellenmeli

- MEGEP’den beri düzenli güncellemeler var

- Yine de iş piyasasının gelişim ve değişimine yetişmek zor

- İş yaşamı güncelleme çalışmalarına daha fazla destek olmalı

- Yerel ihtiyaçlar da programlara yansıtılmalı

6) Müfredatlar /eğitim materyalleri iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellenmeli

- MEGEP’den beri düzenli güncellemeler var

- Yine de iş piyasasının gelişim ve değişimine yetişmek zor

- İş yaşamı güncelleme çalışmalarına daha fazla destek olmalı

- Yerel ihtiyaçlar da programlara yansıtılmalı

7) Eğitim materyalleri nitelik ve nicelik  olarak geliştirilmeli

- Bazı meslek alanlarında (sağlık gibi) eğitim materyalleri yeterli değil

- Özellikle bilişim teknolojilerinin daha yoğun kullanılabileceği materyaller geliştirilmeli

- Genel eğitimde olduğu gibi ders kitapları MEB tarafından ücretsiz verilmeli

- MTE kurumlarının fiziki alt yapısı geliştirilmeli

8) İş piyasası analizi yapılarak açılacak okul ve branşlar belirlenmeli

- Sistematik iş piyasası analizi yapılması

- Popülariteden çok ihtiyaç üzerine okul ve bölümlerin açılması

- Mezunların istihdama girmeleri için desteklenmesi

9) Mezunların genel becerileri geliştirilmeli

- İletişim, ekip çalışması, yaratıcılık vb. konular eğitim müfredatında daha fazla yer almalı

- Kendini ifade edebilme, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş bulmalarında yardımcı olacak özellikleri geliştiren programlar uygulanmalı

- Bu konular resmi müfredat içinde yer almalı

“Kladara” derneği adına konuşan proje koordinatörü s-n Plamen Mavrov sunumunda Eğitimde etkin kalite ve önlemlerin neler olmasının altını çizdi.

 

- Üniversitelerin idari ve mali bağımsızlıklarının olması, bunu mali denetim mekanizmalarının mükemmelleştirilerek efektif hale getirilmesi.

- Alt yapı işlerinin yerel Belediyeler tarafından karşılanması ve Üniversite gelirlerini  bağımsız kullanma hakkı tanınması.

- Eğitim ve öğrenim faaliyetlerinde, komşu iller üniversiteleri ile, partnerlik temeli üzerine yeni mekanizmaların üretilmesi,

- Eğitimde İnsan kaynakları gelişimi için geleneksel çalışmalara devam edilmesi, okutman ve eğitim görevlilerin ustalık eğitiminden geçirilmesi.

- Üniversitelerin kampüs, idari bina, idari mekan  gibi alt yapı ihtiyaçlarının gözden geçirilip, değerlendirilmesi, alt yapı ve donanımların yenilenmesi, laboratuvarların eskimiş sistemlerden arındırılarak, çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilmesi sağlanmalı.

- Eğitim alanında müfredatın gözden geçirilerek, zamanını yaşamış konulardan arındırılması ihtiyaçlara hitap edecek iktisas ve bölümlere yer verilmesi, çağdaş gereksinimlere uygun hale getirilmesi.

- Eğitim ve ticari alanlarda rabıta kurulması, iş pazarı ihtiyaçlarının araştırılması ve ona göre planlamaların yapılması.

- Kampüslerde sosyal yaşam alanları, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, hijyen şartları,  yemekhaneler, istirahat olanakları, eğlence mekanları gibi ihtiyaçlara cevap vermesi sağlanmalı.

- Mesleki eğitim gören gençler  için, meslek hayatları ile ilgili iş verenleri, pazarlamacıları, meslek ustaları ile ortak aydınlatma konferansları düzenlenmeli, şirketlerin kriterleri ile ilgili meslek alanlarının incelikleri üzerine bilgilendirilmeli ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi sahibi olunca” ne olursa yaparım”, diye iş kabulü anlayışının kırılması  sağlanmalı.

- AB programları üreterek, okullar ve üniversitelerin ihtiyacını karşılayacak mali destek sağlama  ve hibe kazandıran ortak projeler üretmeli. Gerektiğinde, mesleki eğitim, kolej ve üniversite reformları  uygulanması için kampanyalar yapılması, Meslek liselerinde öğrencilerin bilinçlendirilmesi ile ilgili, bölgelerin mesleki ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi için, bilgilendirmelerin yapılması.

- Öğrencilerin aydınlatılması için, yabancı dil eğitimi, ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi, aktif ortaklıklar kurularak,  AB projelerinden yararlanma amaçlı danışmanlık hizmetleri alınmalı.

Konferans  konularının aydınlatıcı sunumundan sonra, her iki tarafı ilgilendiren mesleki konular ile ilgili soru ve cevaplar üzerinde yorumlar yapıldı.  Böylece toplantı sona ermiş oldu. 

Total Visitors
0031213